0

Uw winkelmandje is leeg

Privacy verklaring

De verantwoordelijke verwerker is:

Aesaert Griet
BE0838352291
Rabotstraat 111
9000 Gent, België
info@lederworkshop.be
+32 (0)477 054 060

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25/05/2018)

1. Gronden  

Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • een toestemming;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • gerechtvaardigde belangen;
 • vitale belangen;
 • naleving van een wettelijke verplichting;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen of openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Voor de verwerking van gevoelige gegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming of contractueel akkoord nodig. Hiertoe zal verzocht worden een document te ondertekenen bij aanvang van de samenwerking. De betrokkene kan zijn toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar ons voormeld e-mailadres.

2. Verwerking van de persoonsgegevens

2.1. Hoe worden gegevens verzameld

Indien u met Lederworkshop een overeenkomst sluit dan geeft u ons de toestemming om kennis te nemen van uw persoonsgegevens. We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Wanneer u onze site of applicatie bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief informatie over uw webbrowser, mobiele apparaat, uw unieke apparaat-ID's, software- en hardware kenmerken (inclusief het type besturingssysteem dat u gebruikt), het adres van uw internetprovider, geschatte geografische locatie, browsertype en -versie, verwijzingsbron, duur van bezoek, paginaweergaven, websitenavigatie en details, ook enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.
 • Persoonlijke informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren (bijvoorbeeld uw verjaardag, e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw woonplaats, bedrijfsgegevens …)
 • Informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze websitediensten, e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven en
 • alle andere informatie die relevant is voor de dienstverlening.

2.2. Welke gegevens worden verzameld

Via deze website worden de volgende gegevens zoals hierboven vermeld, verwerkt op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft:

 • naam + voornaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • ip-adres

De uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door het voorziene vakje aan te vinken. Uw toestemming is niet verbonden aan enige voorwaarde en kan op elk ogenblik worden ingetrokken door middel van een e-mail naar info@lederworkshop.be.

3. Doeleinden

De verwerking van de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven heeft tot doel:

 • u de aangekochte producten te bezorgen
 • u de gewenste informatie te bezorgen
 • u voor eventueel geleverde producten te factureren
 • u in te lichten over nieuwe producten, diensten en promoties,
 • en/of u een nieuwsbrief te verzenden.

4. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 3 uit te voeren.

Deze persoonsgegevens worden nooit/niet doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

De verantwoordelijke verwerker, samen met de verwerkers, garanderen dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. De gegevens van de verwerkers worden op het eerste verzoek aan de betrokkene bezorgd. Stuur een e-mail naar info@lederworkshop.be indien u dit wenst.

5. Bewaring

De gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst duurt tussen de partijen.

Lederworkshop streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

Lederworkshop zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 6. Lederworkshop zal op gezette tijden verzoeken om de juistheid van uw gegevens te bevestigen.

Indien u zich wenst uit te schrijven van onze communicatie dan is dit op elk moment mogelijk door e-mail te verzenden naar info@lederworkshop.be of door u uit te schrijven via één van onze applicaties.

6. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel u te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te verbeteren en/of over te dragen. Ook hebt u recht op beperking van de verwerking en kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden verwijderd worden.

7. Cookies

Deze website maakt van cookies gebruik, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

8. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van Lederworkshop voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

8. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijk via info@lederworkshop.be.

Daarnaast heeft de betrokken eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.  

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be